Grøftetilskudd

Dreneringstilskudd (tidligere grøftetilskudd)

 

Den som eier, driver eller leier jord kan søke om tilskudd.

 

F.o.m. 1. juli 2017 økte dreneringstilskuddet til kroner 30,- per meter eller maksimum kroner 2000,- per daa. Dette gjør at tilskuddet dekker en vesentlig større del av kostnaden både for systematisk og usystematisk drenering. 

 

Dersom søknaden er levert eller godkjent før 1. juli 2017, gjelder de gamle satsene på kroner 15,- per meter eller maksimum kroner 1000,- per daa. Dersom grøftingen ikke er påbegynt, kan kommunen kontaktes for å trekke den gamle søknaden tilbake og levere ny søknad. De nye tilskuddssatsene vil da gjelde for den nye søknaden.

 

Kulturminner – unngå ansvar for utgraving!

Er arealet som skal dreneres større enn 99 daa, regnes det ikke som et mindre, privat tiltak. Staten dekker da ikke utgifter til eventuelle pålagte arkeologiske undersøkelser og bonden må dekke dette selv. Er du i tvil om det finnes kulturminner på eiendommen, bør søknaden deles opp slik at hver søknad ikke overstiger 99 daa. 

 

Planerte og nydyrkede areal

Nydyrket areal eller areal som aldri har vært drenert, har ikke rett på tilskudd. Er derimot arealet planert, men ikke drenert, har du rett på tilskudd. Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du er i tvil om hva som gjelder deg. 

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL

 

SMIL-midler og dreneringstilskudd er ikke det samme. Dreneringstilskudd gis til drenering som skal fjerne overskuddsvann i jorda. SMIL-midler gis til tiltak som skal frakte vann vekk fra jordet, håndtere overvann eller avskjære vann før det kommer inn på jordet.

Dette kan være ett eller flere tiltak som: 

  • bytte av gamle betongrør, kummer og utløp

  • steinsetting 

  • fangdammer

  • rensking av kanaler

  • nye avskjæringsgrøfter

  • tiltak mot avrenning og erosjon 

 

I tillegg kan SMIL-midler gis for å bedre utløpsdybden på jorder hvor utløpsdybden begrenser muligheten for å få til et godt grøftesystem. SMIL-midler vil normalt dekke fra 30–70 % av faktiske kostnader, og hvor egeninnsats regnes med som en del av kostnadene. Tilskuddsprosenten og hvilke tiltak som prioriteres varierer fra kommune til kommune, siden de har ulike retningslinjer. Årlig forvalter kommunene en begrenset sum midler som gis til SMIL-tiltak, og det lønner seg derfor å søke i god tid.

 

Ta kontakt med lokalt landbrukskontor for veiledning før du søker om SMIL-midler.